ORGANIGRAMA

ORGANITZACIÓ DE LES VOCALIES DE L’AFA

Júlia J. Pérez – Presidènciapresidencia.afa.eci@gmail.com

Vanessa Rodríguez – Vicepresidència vicepresidencia.afa.eci@gmail.com

Manel Muñoz – Tresoreriatresoreria.afa.eci@gmail.com

Alan Torrens  – Subtresoreriasubtresoreria.afa.eci@gmail.com

Noemi Domínguez – Secretariasecretaria.afa.eci@gmail.com

Miguel del Valle – Subsecretariasubsecretaria.afa.eci@gmail.com

Susana Gil- Vocals Comunicació (comunicació i biblioteca)- comunicacio.afa.eci@gmail.com

Cristina Bernabeu – Vocal Escola de famílies (Escola de Famílies i Materials Didàctics)escoladefamilies.afa.eci@gmail.com

Noemi Domínguez – Vocal Escola sostenible (Medi Ambient i Manteniment)escolasostenible.afa.eci@gmail.com

Maria Ruiz- Vocal Relacions comunitàries (Muntanya, Iniciatives Comunitàries i Festes)relacionscomunitaries.afa.eci@gmail.com

Miguel Del Valle- Vocal Relacions exteriors (Defensa Escola Pública, Coeducació i Casals)relacionsexteriors.afa.eci@gmail.com

Alan Torrens – Vocal Serveis (Menjador, Extraescolars)serveis.afa.eci@gmail.com

Vanessa Rodríguez – Vocal de casals i inclusió educativa –