ORGANIGRAMA

ORGANITZACIÓ DE LES VOCALIES DE L’AFA

Manel Muñoz – Presidènciapresidencia.afa.eci@gmail.com
Crisi González – Vicepresidència (coeducació)vicepresidencia.afa.eci@gmail.com
Òscar Pariente – Tresoreriatresoreria.afa.eci@gmail.com
Ivan Alerany – Subtresoreriasubtresoreria.afa.eci@gmail.com
Sandra Martí – Secretariasecretaria.afa.eci@gmail.com
David Cadenas – Subsecretaria (Institut)subsecretaria.afa.eci@gmail.com
Josep Busquet – Vocal Comunicaciócomunicacio.afa.eci@gmail.com
VACANT – Vocal Escola de famílies (Escola de Famílies, Biblioteques i Materials Didàctics)escoladefamilies.afa.eci@gmail.com
Xavi Vergés – Vocal Escola sostenible (Medi Ambient i Manteniment)escolasostenible.afa.eci@gmail.com
Bibiana Calvera- Vocal Relacions comunitàries (Muntanya, Iniciatives Comunitàries i Festes)relacionscomunitaries.afa.eci@gmail.com
Micky Aragón- Vocal Relacions exteriors (Defensa Escola Pública i Casals)relacionsexteriors.afa.eci@gmail.com
Núria Baldomà – Vocal Serveis (Menjador, Extraescolars i Inclusió educativa)serveis.afa.eci@gmail.com